برترین روند‌های فناوری در سال 2022 از نگاه مکنزی

از زمان شروع اپیدمی کرونا تاکنون کسب‌و‌کار‌ها با اتفاقات غیرمنتظره زیادی روبرو بوده‌اند، در تمام این دوران نقش فناوری و تأثیر آن در ایجاد تغییرات اساسی در جهان بر کسی پوشیده نبوده، بدیهی است تغییراتی که فناوری ایجاد می‌کند صرفاً جنبه